Chodník Myšlín - příprava projektu

Pevně věříme, že v brzké době se občané Myšlína dočkají kvalitního chodníku, který bude spojovat centrum města s Myšlínem a občané města se nebudou muset při pěší chůzi obávat o svůj život.

Na počátku projektu byla výzva tehdejší místostarostky města Petry Peckové uveřejněná v radničním periodiku Život Mnichovic, aby se lidé zapojili do projektů města.

http://mnichovice.info/images/ZM/2012_06.pdf

Na výzvu reagovaly myšlínské maminky na mateřské dovolené, které nejlépe věděly, jak složité je jít pěšky s kočárkem z Myšlína do Mnichovic a opět zpátky. Paní Dudková, jedna z maminek, se ujala aktivity, absolvovala schůzku s místostarostkou Peckovou a následně se s žádostí o výstavbu chodníku obrátila na tehdejšího starostu Ing. Schneidera. Předložila rovněž i jednoduchou studii chodníku, akční plán a Výzvu myšlínských matek za chodník. Starosta obce Ing. Schneider zadal v prosinci 2013 zpracování projektové dokumentace na chodník firmě TR Ingineering, s.r.o., včetně projednání s dotčenými orgány a získání stavebního povolení. Firma projekt zpracovávala. V průběhu následujících měsíců došlo opakovaně k projednání chodníku na zasedání Osadního výboru Myšlín.

http://www.mnichovice.info/soubory/v_Myslin/zapisy/zapis_OVM_14_01.pdf

Po volbách v říjnu 2014 vedení města firmu kontaktovalo, protože projekt stále nebyl dokončen. Proběhlo několik jednání s projekční firmou, město poskytlo součinnost a dojednalo s jednotlivými soukromými majiteli majetkoprávní vztahy, které byly o to komplikovanější, že jeden z důležitých majitelů v mezidobí zemřel. Jeho rodina byla ale tak ochotna, že dědicové napsali čestné prohlášení, že budou majiteli podílu po zemřelém a se stavbou souhlasí. Rovněž město projednalo i podmínky se Státním pozemkovým úřadem. Následně Stavební úřad v Mnichovicích vydal 9.9.2015 územní rozhodnutí.

Město Mnichovice také nechalo zpracovat odbornou autorizovanou firmou Průzkum intenzity dopravy, který ukázal, že na komunikaci Struhařovská je denní průměr intenzity dopravy 1715 vozidel celkem a na komunikaci Myšlínská pak denní průměr 1699 vozidel celkem. Čísla nás překvapila o to více, že nejvyšší naměřená rychlost v obci byla 146 km/h !!!

Po vydání územního rozhodnutí zpracovávala projekční firma dokumentaci pro stavební povolení. Zastupitelstvo města Mnichovice rozhodlo, že má zájem požádat o dotaci do dotační výzvy iROP nebo SFDI. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na společnost, která pomůže zajistit studii proveditelnosti, dotační žádost a administraci projektu vůči dotačnímu orgánu. Vítězem výběrového řízení se stala společnost ABC Works.

Město Mnichovice současně oslovilo autorizované zpracovatele bezpečnostního auditu, který posoudil projekt a navržená opatření a po následném projednání s městem a projektantem byla opatření akceptována. Město všechny výhrady k projektu přijalo a rozhodlo se je zapracovat, protože je toho názoru, že změny zásadním způsobem přispějí k bezpečnosti chodců.

Projekční firma zapracovala změny do projektu a dokumentace ke stavebnímu povolení. Město dojednalo smlouvy o právu stavby s majiteli pozemků, v případě zemřelého vlastníka již bylo naštěstí ukončeno dědické řízení a v katastru nemovitostí zapsáni noví vlastníci, kteří byli velmi vstřícní a smlouvy s městem uzavřeli. Rovněž byly uzavřeny smlouvy se Státním pozemkovým úřadem. Vše bylo předloženo na Odbor dopravy a správních agend MěÚ v Říčanech ke stavebnímu řízení. Dne 13.4.2016 bylo vydáno stavební povolení.

Město se rovněž rozhodlo, že chodník opatří veřejným osvětlením. Existoval sice projekt na veřejné osvětlení, který byl zpracováván cca od roku 2012 paralelně s chodníkem. Ale jak se ukázalo, osvětlení bylo umístěno na druhé straně silnice, než chodník. Projekt tedy nebyl dokončen a v roce 2015 se začalo znova. Věděli jsme, že chceme pěkný osvětlený chodník, který bude občanům dobře sloužit. Padlo rozhodnutí nevybudovat 5m lampy, ale lampy vysoké 8m, které by osvětlovaly nejen chodník, ale i komunikaci, což by mělo pozitivní vliv na bezpečnost chodců. 10.3.2016 získalo město Mnichovice územní souhlas na veřejné osvětlení, protože se v rekordně krátké době podařilo získat souhlasy všech majitelů pozemků s umístěním veřejného osvětlení.

Do konce dubna 2016 bychom rádi podali žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 1,2, kolová výzva 18.

Pokud uspějeme, bude v roce 2017 chodník konečně sloužit svému účelu. Tedy bezpečnému pohybu chodců.

Držme si palce.

Pokud se realizace povede, na vavřínech neusneme a vrhneme se ihned na další etapu, která bude od ulice K Myšlínu až na konec Myšlína.

Koordinační situace
Zákres do KN
Situace stavby